TEM2new2017

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Được đăng: 11 Tháng 4 2019

dhcd2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán:BDW

Trụ sở chính: Số 146, đường Lý Thái Tổ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại : (0256) - 3646061 Fax: (0256) 3847.843

   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định, xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông công ty đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

 Thời gian tổ chức 14h ngày 25/4/2019 

(Trong file thông báo có kèm Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định).

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây

Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. 

Nội dung chi tiết xem tai đây

- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Tờ trình 01

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Tờ trình 02 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

- Tờ trình 03 

Nội dung chi tiết xem tại đây. 

- Tờ trình 04 

Nội dung chi tiết xem tại đây. 

- Tờ trình 05 

Nội dung chi tiết xem tại đây. 

Xin trân trọng kinh báo;

Công ty Cổ Phần cấp thoát nước Bình Định.