TEM2new2017

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Được đăng: 04 Tháng 5 2019

Vào lúc 14h00 ngày 25/4/2019, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 284 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, sở hữu 12.181.283 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,15% so với tổng số 12.410.800 cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp.

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm ông Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tọa đoàn, bà Nguyễn Thị Mai Anh - Thành viên HĐQT và ông Lê Thanh Cường - Kế toán trưởng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất-kinh doanh năm 2018, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 và các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành của Công ty.

7783

Sau khi tuyên bố khai mạc, Đại hội đã nghe Nguyễn Văn Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định; Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; tiếp đó nghe ông Nguyễn Quang Sáng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2019.

7871

Đại hội cũng nghe các Tờ trình của Hội đồng quản trị như: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, tỉ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019, kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Danh mục đầu tư năm 2019; Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty; Ủy quyền để thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

7777

Tại Đại hội, các cổ đông tham dự đã thảo luận, thống nhất thông qua chương trình Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình đã trình bày tại Đại hội. Cụ thể, Đại hội đã nhất trí tán thành và thông qua các nội dung chính như sau:

* Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2018:  

- Tổng doanh thu:                                    178.462.252.442đ

- Tổng chi phí:                                        161.478.275.179đ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:          16.983.977.263đ

- Lợi nhuận kế toán sau thuế:                    13.552.353.810đ

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:                 10,92%

- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:                                  4,00%

* Kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu:                                    188.000.000.000đ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:          17.000.000.000đ

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:                 10,96%

- Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ:                                  4,50%

Đại hội đã biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với các bước đi vững chắc, được cân nhắc cẩn trọng và phù hợp với từng giai đoạn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định  kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều bước chuyển đột phá mới trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh nước sạch, duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan và toàn diện trong năm nay.

 

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương)