TEM2new2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC THEO QCVN 01:2009/BYT

Được đăng: 26 Tháng 6 2019

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

HINHCL

( Hình Nhân viên thực hiện kiểm nghiêm chất lượng nước theo quy định của Bộ Y Tế )

Căn cứ phê duyệt ngày 24/6/2019 của Giám đốc Công ty về việc chọn phương án kiểm soát chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Theo điều 4 của Thông tư 41/2018/TT-BYT, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định lựa chọn áp dụng thực hiện thử nghiệm chất lượng nước sạch theo QCVN 01:2009/BYT.

(Nguồn: Phòng Quản lý chất lượng nước)