TEM2new2017

Thông tin về việc mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Được đăng: 13 Tháng 4 2017
Tải Văn bản

bao cao hoat dong kinh doanh 12Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. (Trong file thông báo có kèm GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH tải về).

Nội dung tài liệu phục vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

- Tờ trình về việc chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, Kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, Danh mục dự án đầu tư năm 2017.

- Tờ trình Về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. 

- Tờ trình Về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Tờ trình Về việc kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chúng khoán.

- Tờ trình Về việc xem xét thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty.

- Tờ trình Về việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.

- Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán