TEM2new2017

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 BẰNG TIỀN

Được đăng: 05 Tháng 9 2019

 

THONGBAO        

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định xin Thông Báo

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Tải văn bản tại đây