TEM2new2017

THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24H NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2019

Được đăng: 15 Tháng 8 2019

TTBT2019

          

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h

Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2018.

Tải văn bản tại đây