TEM2new2017

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019

Được đăng: 18 Tháng 7 2019

 

    

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định công bố Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2019

Tải văn bản tại đây