TEM2new2017

Thông tin bất thường trong thời hạn 24h ngày 1 tháng 7 năm 2019

Được đăng: 01 Tháng 7 2019

 

TIN24H

 

    

Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h

Nội dung công bố thông tin: Ngày 1/7/2019 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định đã ký hợp đồng kiểm toán số  133/2020/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM về việc soát xét Báo cáo tài chính  giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định.

Tải văn bản tại đây