TEM2new2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2019 ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT

Được đăng: 07 Tháng 8 2019

 

 BCTCBN2019   

Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Chiết tiết báo cáo xem tại đây