TEM2new2017

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÂN TÍCH, CUNG CẤP DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AN TOÀN PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017

Được đăng: 20 Tháng 8 2018

Với phương châm “Luôn lấy chất lượng là tiêu chí hàng đầu” Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định luôn chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng nước với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ xử lý tiên tiến hướng đến mục tiêu cấp nước an toàn cho toàn hệ thống và sự phát triển bền vững của công ty.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đảm bảo an toàn chất lượng phục vụ khách hàng, phòng Quản lý chất lượng nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước đã xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận năm 2016 – Mã Vilas 974.

Bên cạnh việc duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng phòng Quản lý Chất lượng nước đã không ngừng nổ lực triển khai mở rộng thêm các chỉ tiêu mới nhằm kiểm soát chất lượng nước được chủ động, kịp thời và hiệu quả hơn. Tháng 11/2017, phòng Quản lý Chất lượng nước được Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) của Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận thêm 07 chỉ tiêu phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 – Mã Vilas 974, bao gồm: Clo dư, Mùi vị, Tổng chất rắn hòa tan, Hydro sunfur (H2S), Florua (F-), Amoni(NH3+), Nhôm (Al3+), nâng tổng số phép thử được công nhận là 21 phép thử .

  qlcln002 qlcln001  

Hình: Đoàn chuyên gia của BoA về đánh giá duy trì và mở rộng chỉ tiêu mới năm 2017

          Đây được xem là một bằng chứng cho sự nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao nguồn năng lực, cung cấp dữ liệu có chất lượng cao, chính xác, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và góp phần cho công tác kiểm soát chất lượng nước an toàn và bền vững của Công ty.

(Theo nguồn: Phòng quản lý chất lượng nước)